Burzovni tjedan 24.1.2019 – 30.1.2019

Aktualna bazna cijena tovljenika: € 1,25 (+/- 0,00)
Aktualna bazna cijena rasplodnih krmača: € 0,97 (+/- 0,00)

EU tržište svinja: Bogato opskrbljena tržišta

Tržišta diljem EU karakterizirana su visokom ponudom koja znatno premašuje potražnju. Protok robe na tržištima je spor, s tendencijom dampinškog pada cijena. Klaonička industrija u Njemačkoj (+/- 0,00) iz toga isčitava da nabavna cijena neće dalje padati, te u regijama dolazi do poticaja koji povećavaju aktivnost klaonica. I u drugim zemljama EU cijene se temelje na stabilnim cijenama u Njemačkoj.

U Austriji je ponuda svinja za klanje nekoliko postotaka viša od potražnje. Neočekivani i kontinuirani rast ponude je povezan s poboljšanjem proizvodnih svojstava; s plodnošću i većim prirastom. Čak nije došlo ni do smanjenog prirasta u tovu povezanog s niskim temperaturama kao prošlih godina. Stoga je došlo do pojačanog skladištenja vrednijih dijelova trupa u hladnjače, s nadom da će za nekoliko mjeseci moći postići bolju cijenu. Zbog toga je cijena na austrijskom tržištu ostala na istoj razini kao prošlog tjedna.

DI Raimund Tschiggerl